Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 • 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 2. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 • 3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 • 4. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  • – doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  • – doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu na adresu spoločnosti:
   Patrícia Kubištová – Móda z dreva, Svrčinovec 817, 023 12 Svrčinovec, Slovensko
  • -Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
 • 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • – výmenou tovaru,
  • – vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • – vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • – odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
EUR Euro